I.C Nagoya Japanese Language School - NIPPON HAKU BANGKOK

I.C Nagoya Japanese Language School

Exhibited Year

I.C. NAGOYA ก่อตั้งมากว่า 30 ปี โดยมีนักเรียนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเข้าเรียนที่นี่ ผู้ที่เรียนจบจากที่นี่ทำงานอยู่ทั่วโลก ตัว “I.C.” ย่อมาจาก “International Communication” ดังนั้น จุดมุ่งหมายหลักของโรงเรียนจึงมุ่งที่การขจัดอุปสรรคทางภาษาเพื่อการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล ด้วยคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมให้คำปรึกษาแนะแนว โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาความสามารถทางการสื่อสารไปพร้อม ๆ กับสอดแทรกบทเรียนภายนอกห้องเรียนที่หลากหลาย

Share on facebook
Share on twitter

บูธอื่นๆ ที่เข้าร่วมงาน