Interculture Language Academy (ILA) - NIPPON HAKU BANGKOK 2020 ONLINE

Interculture Language Academy (ILA)

ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Kobe เมืองศูนย์รวมนานาชาติเก่าแก่ทางทิศตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น Kobe เป็นเมืองที่มีความสวยงาม ทิศเหนือติดภูเขา Rokko และ Maya ทิศใต้ติดอ่าวโกเบ เป็นเมืองที่รอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามทั้งทะเลและภูเขา คณาจารย์ดูแลนักเรียนด้วยความเอาใจใส่และเป็นกันเอง มีการจัดแนะแนวเรียนต่อพร้อมให้คำปรึกษา  แนะนำ และช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องของการเรียนต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอื่น ๆ ในญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ ทำให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับสูงได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว มีการจัดไปทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่นยิ่งขึ้น สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ ก็มีหลักสูตรเพื่อการทำงาน สำหรับคนที่ต้องการหางานทำอีกด้วย

3Aug 08 2020

ขณะนี้ ระบบการจองเวลาพูดคุยปิดแล้ว

ผู้ที่ต้องการนัดหมายพูดคุยกับสถาบัน 
สามารถแจ้งความต้องการโดยตรงได้ 
ที่ห้อง Zoom ของเจ้าหน้าที่ทีมเจ๊เอ๊ด

เปิดให้เข้าร่วม
วันที่ 5-6 กันยายน 2020
เวลา 10:00-19:00 น.

อย่าลืมโหลดโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมนะคะ