OISCA Senior High School - NIPPON HAKU BANGKOK 2020 ONLINE

OISCA Senior High School

วัตถุประสงค์หลักของโรงเรียนคือ เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาและปลูกฝังให้นักเรียนต่างชาติทั้งที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมีความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังสอนให้นักเรียนมีความกล้าและภูมิใจที่จะแนะนำประเทศของตนให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จัก เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน นักเรียนต่างชาติจะได้เรียนร่วมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นตั้งแต่ปีแรก (โดย 4 เดือนแรก เรียนภาษาญี่ปุ่นกับนักเรียนต่างชาติเท่านั้น) นอกเหนือจากวิชาทั่วไปในชั้นเรียน นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

S-oisca

ขณะนี้ ระบบการจองเวลาพูดคุยปิดแล้ว

ผู้ที่ต้องการนัดหมายพูดคุยกับสถาบัน 
สามารถแจ้งความต้องการโดยตรงได้ 
ที่ห้อง Zoom ของเจ้าหน้าที่ทีมเจ๊เอ๊ด

เปิดให้เข้าร่วม
วันที่ 5-6 กันยายน 2020
เวลา 10:00-19:00 น.

อย่าลืมโหลดโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมนะคะ