Yoga Space Shalaprema - NIPPON HAKU BANGKOK 2020 ONLINE

คลาสเรียนโยคะออนไลน์ แนะนำอุุปกรณ์เพื่อสุขภาพ รวมไปถึงคลาสเรียนสอนใช้อุปกรณ์นั้นๆ